Intro
  - Intro
  - Doelstelling
  - Participanten
  - Contact
  - Masterclass/Workshop
  Lesmateriaal
  - NIVEAU 4
 
  - InduTeq-portal
Probleemstelling en behoefte

Nieuwe technologie en ICT

Kennis van nieuwe technologie, met name op het gebied van LED verlichting, is nauwelijks of versnipperd aanwezig bij de huidige ROC's.
Met name de integrale toepassing van deze verlichting wordt door de huidige vakkenstructuur nauwelijks aangeboden.
De nieuwe technologie, veelal in de vorm van opdrachten en practicum dient geÔntegreerd te worden in een praktische en nieuwe didactische leeromgeving.
De integrale inzet van ontwikkeld materiaal in het onderwijs vindt slechts fragmentarisch plaats in verband met:
 • het ontbreken van uitgewerkte opdrachten gekoppeld aan beschikbare inventaris
 • het ontbreken van de specifieke kennis om deze toepassingen operationeel in te zetten in de lessen
 • slechts een beperkt aantal docenten is bekend met genoemde materie
Een gemeenschappelijke ontwikkeling en implementatie, met de ondersteuning en knowhow van het bedrijfsleven, is hierin noodzakelijk om het kennisgebied te vernieuwen.

Behoefte van het bedrijfsleven

De brancheorganisatie en hun lidbedrijven heeft een grote behoefte aan met name gespecialiseerd opgeleid personeel.
Vanwege het gebrek aan gespecialiseerde opleidingen en schaarste aan vakkundig personeel signaleren zij de volgende:
 • het zittend personeel wordt onvoldoende bijgeschoold vanwege de snelle kennisontwikkeling en opeenvolgende technologische innovaties binnen de branche, de nationale opleidingsinstituten zijn slechts ten dele in staat aan de vraag naar kennis en vaardigheden te voldoen
 • nieuw personeel met de geschikte opleiding kan onvoldoende geworven worden, naast het gebrek aan instroom is er onvoldoende tijd en kennis aanwezig om het zittend personeel voldoende (extern) te scholen
 • individuele bedrijven aarzelen om zware investeringen te doen in het opleiden van nieuw personeel vanwege de hevige concurrentie op de arbeidsmarkt.
 • het imago van de sector dient verbeterd te worden het is een misvatting te veronderstellen dat geen ICT wordt toegepast, het tegenovergestelde is waar
 • het is zaak dit samen met het scholenveld zo aantrekkelijk en realistisch mogelijk te presenteren en wel zo vroeg mogelijk in het onderwijstraject
De vraag van de bedrijven uit de branche luidt als volgt:
 • help ons met het bijscholen van het zittende personeel gericht op kennis en vaardigheden van LED verlichting en de toepassingen
 • kan het onderwijs de instromende werknemers in samenwerking met het bedrijfsleven scholen op het gebied van LED verlichting, en integrale kennis in deze nieuwe technologie
 • help ons bij het vinden en opleiden van nieuwe vakbekwame krachten
Kennisbehoefte bij werkende

Geconcludeerd kan worden dat er grote behoefte is aan een gestructureerd aanbod van kennis op eerder genoemde technologie waarvan een gedegen kennis van ICT hulpmiddelen noodzakelijk wordt geacht. Gezien het toenemend gebruik van internettechnologie in het elektrotechnisch bedrijfsleven, ligt de overdracht van de gevraagde kennis via dit medium het meest voor de hand.
In het bedrijfsleven zullen de traditionele installaties langzaam verminderen een aantal traditionele Installaties en uitvoerende werkzaamheden zal op termijn veranderen. Nieuwe werkzaamheden liggen vooral op het gebied van LED verlichting, Domotica en technische automatisering en de integratie van besturingssystemen.

Behoefte aan afgestudeerden met integrale kennis
Het bedrijfsleven heeft sterke behoefte aan afgestudeerden, die innovatieve kennis bezitten. Zij betekenen een aanwinst voor het bedrijf zonder de noodzaak dat ze onmiddellijk op allerlei nascholingstrainingen worden gestuurd.
De bedrijfstak heeft sterke behoefte aan mensen die integraal kunnen denken en handelen en de technische problemen kunnen oplossen en beheersen.
Het zelfstandig initiatief nemen om problemen op te lossen door het raadplegen van een helpdesk, internetsites en handleidingen zijn hierin onontbeerlijk.

Goede, uitdagende en aansprekende beroepsopleidingen met innovatieve en ICT-toepassingen in het lesprogramma kunnen hiervoor een oplossing bieden.

Interessante en efficiŽnte beroepsopleidingen trekken vanzelf studenten aan en zorgen voor voldoende uitstroom. Via innovatieve leermiddelen worden studenten geconfronteerd met de nieuwste ontwikkelingen en de problemen die daar mee samenhangen.
Voor de BVE opleidingen bestaat het voordeel dat ze kunnen voorzien in de behoefte van de beroepspraktijk, met name als het gaat om de integrale aanpak van technische zaken op het gebied van LED verlichting in combinatie met Domotica.
Het bedrijfsleven heeft er groot belang bij dat gekwalificeerde mensen de nieuwe technologie kunnen ontwerpen, aanleggen, toepassen, beheren en operationeel houden.