- intro
- projectomschrijving
- nieuwsbrief
- smart-homes (website)
- otib (website)
- contact
- masterclass / workshop
- fabrikant
- lesmateriaal
- masterclass / workshop
- lesmateriaal
- masterclass / workshop
- lesmateriaal
- lesmateriaal
- lesmateriaal
- InduTeq-portal
Projectomschrijving

19

Omschrijving project ĎOntwikkelen en implementeren vanDOMOTICA in het mboí

 

Probleemstelling

 

De branchevereniging Uneto-VNI constateert de volgende knelpunten bij het werven van vakkundig personeel:

-                     Nieuw personeel is vanwege kwalitatieve en kwantitatieve schaarste onvoldoende beschikbaar en stroomt in met een technologische achterstand.

-                     De nationale opleidingsinstituten zijn slechts ten dele in staat de vraag naar nieuwe kennis en vaardigheden op het gebied van de huidige stand van de technologie aan te reiken.

-                     Het zittend personeel van de branche heeft behoefte aan informatie en naslagwerk op het gebied van Domotica.

 

In de ROCís is sprake van een terugloop bij de elektrotechnische opleidingen en er worden onvoldoende innovatieve, uitdagende en aansprekende ICT-modulen aangeboden.

Het docentenkorps van de ROCís heeft een grote behoefte aan ondersteuning bij het scholen, ontwikkelen en implementeren van Domotica en technische automatisering

 

Doelstelling

 

-          In samenwerking met de branche ontwikkelen van leermiddelen, lesbrieven, opdrachten, bedrijfsimulaties en projecten in het domein Domotica.

Praktijkopdrachten en advisering van inventaris voor het reguliere onderwijs, welke

aansluiten bij de eindtermen en de huidige stand van de technologie in het

bedrijfsleven.

-          Implementeren van deze leermiddelen en nieuwe technologie door in samenwerking

met de branche de volgende zaken te organiseren.

†††††††††††††††††

1. Productinformatie over het domein Domotica.
2. Masterclasses en workshops in het domein Domotica.
3. Scholing, gastlessen, bedrijfssimulaties, inventarisadviezen in het domein Domotica
4. Koppelen van de leerinhoud van de laatste schooljaren met de praktijk van de eerste werkzame periode door regionale kennisuitwisseling met de branche.

 

Leermiddelen

 

-                     Ontwikkeling van lesmateriaal, opdrachten en cases voor praktijkopdrachten met de inzet van nieuwe technologie en via multimediale middelen en ICT.

-                     Ontwikkeling van projecten en een format voor bedrijfsprojecten in samenwerking met het regionale bedrijfsleven.

-                     Scholing en productinformatie gekoppeld aan de inzet van de leermiddelen.

 

 

 

Kennisuitwisseling

 

-                     Nieuwe technologie op het gebied van Domotica van branche

naar school door integratie van technieken.

-                     Structurele productinformatie van leveranciers naar de ROCís.

-                     Gastlessen door het bedrijfsleven bij de ROCís.

-                     Docentenstages voor ROCís in het bedrijfsleven.

 

Producten

 

-                     Leermiddelen en praktijkopdrachten in relatie met de eindtermen.

-                     Cases, lesbrieven en projecten in relatie met de beroepspraktijk.

-                     Handleidingen voor de ROCís voor docenten, implementatie en organisatie

-                     Implementatie met behulp van. branche en leveranciers op de ROCís.

-                     Interactieve internetsite met alle relevante informatie en links.

-                     Bedrijfsleven en consortiumleden leveren een gericht nascholingsaanbod.

 

Implementatie en verspreiding

 

-                     Begeleiding door de implementatiegroep op de ROCís.

-                     Nieuwsbrieven en de internetsite.

-                     Masterclasses voor de docenten van vmbo en mbo

-                     Workshops voor de docenten van vmbo en mbo

-                     Conferentie en vakbeurs.

 

Activiteitenplan ontwikkeldeel

 

-                     Met behulp van opdrachtgever OTIB, Uneto-VNI en adviseur Smart Homes

het ontwikkelen van het projectplan.

-                     Geselecteerde bedrijven benaderen en informeren en hun mogelijke projectbijdrage bespreken.

-                     Geselecteerde docenten benaderen en informeren over hun taken en projectbijdrage.

-                     Ontwikkelen van tijdpad, planning en omschrijving van de deelactiviteiten.

-                     Vaststellen welke domeinen we gaan ontwikkelen onder te verdelen in:

A)    Basiskennis domein Domotica / voorbeelden en toepassingen

B)     Waarom Domotica / voordelen en consequenties

C)    Benoemen functionaliteiten in Domotica(gekeken vanuit de klant)

D)    Infrastructuur en hardware dragers (nieuwe en bestaande installaties)

E)     Systemen (fysieke bus, powerline en draadloos)

F)     Meterkast en verdeelinrichting volgens nieuw concept

G)    Toepassen van telematica en entertainment-mogelijkheden

H)    Ontwikkelen opdrachten en bedrijfs-simulaties (samen met bedrijven)

I)       Programma van eisen en bestek-analyse

-                     Afstemming met kwalificatie dossiers en doorlopende leerlijn vmbo-mbo-hbo

-                     Ontwikkeling van practicum, procesmodellen, bord en bordesopdrachten

-                     Uittesten lesmateriaal, opdrachten en inzet van praktijkleermiddelen en systemen

-                     Lesmateriaal plaatsen op een interactieve website Domotica

-                     Didactische begeleiding bij het uitrollen en beoordelen van de leerstof met bijdrage van KPC advies

 

 

Implementatie en verspreiding

 

 

Activiteitenplan implementatiedeel

 

-                     Uitrollen ontwikkelde docentenhandleiding met behulp van de website.

-                     Opzetten nascholingstraject docenten vmbo-mbo.

-                     Productinformatie domein Domotica door de leveranciers.

-                     Uitvoeren van masterclasses voor het domein Domotica:

a)      Kenniscentrum voor Domotica Smart-Homes

b)      Functionaliteiten, gebruik leermiddelen en website

c)      Infrastructuur, hardwaredragers, meterkast en website

d)      Gebruik ELUX en KISS-systeem als drager

e)      Beoordelen en proeve van bekwaamheid door KPC

-                     Uitvoeren van gecombineerde masterclass en workshop

a)      Draadloos-systeemen RF-Funk in bestaande installaties

b)      Xanura Powerline syteem in bestaande installaties

c)      Niko bussysteem en easywave

d)      Konnex-Tebis systeemin Kiss-installatie

e)      EIB-Konnex systeem in ELUX-installatie

-                     OTIB biedt deelnemende ROCís de gelegenheid een bordes te verkrijgen voor bedrijfssimulaties die in dit project ontwikkeld zijn.

-                     Projectleden en leveranciers leveren op afroep advies en een bijdrage bij het implementeren van het domein Domotica op de eigen school.

-                     PR, communicatie en website.

-                     Afsluitende conferentie met minibeurs en een investeringsaanbod van de betrokken ROCís ten behoeve van de fysieke invoering van Domotica.

 

Toekomstplannen

 

-                     Verdere ontwikkeling telematica-toepassingen in Domotica.

-                     Verdere ontwikkeling entertainment-toepassingen in Domotica.

-                     Koppeling tussen zorg en techniek in domein Domotica.

-                     Herhaling masterclasses en worshops in domein Domotica.

-                     Onderhouden en actualiseren website.

 

Fase van kennisuitwisseling

 

Het project wordt ingedeeld en uitgevoerd in de volgende fasen:

 

Ontwikkelfase

Fase 1 a: projectvoorbereiding en projectleiding en opstart.

 

Systeem van kennisuitwisseling vaststellen

Fase 1b: installeren, voorbereiding van werkgroepen bedrijven en ROC.

Fase 1c: vaststellen en verdelen van de te ontwikkelen leermiddelen, themaís en cases.

 

Innovatieve leermiddelen ontwikkelen

Fase 1d: opdrachten ontwikkelen volgens format.

Fase 1e: opdrachten uittesten.

Fase 1f:internetsite vullen met opdrachten en handleiding voor de scholen

††††††† werkgroep verspreiding en PR in verband met communicatie.

 

Implementatiefase

Fase 2a: projectleiding en stuurgroep.

Fase 2b: scholing.

Fase 2c: workshops.

Fase 2d: verspreiding / internetsite.

 

Fase 1a: Projectvoorbereiding, projectleiding en stuurgroep

Deze fase bestaat uit de volgende onderdelen:

-           Startbespreking ROC Eindhoven, OTIB, Smart-Homes.

-           Afstemming met de beoogde consortiumleden.

-           Ontwikkelen en schrijven van het projectplan.

-           Opstarten stuurgroep en selecteren werkgroep(en).

-           Uitvoering van de projectleiding.

-           Uitvoering werkzaamheden stuurgroep.

-           Opstarten, begeleiden werkgroepen.

Fasering van het projectplan.

Fase 1b: Installeren, voorbereiding van werkgroepen ROC en bedrijven

 

-†††† De geselecteerde docenten en bedrijfsvertegenwoordigers informeren over de taken

en opdrachten die uitgevoerd dienen te worden.

-          Installeren, naar deskundigheid en beschikbaarheid van de geselecteerde personen, van de implementatie en werkgroepen.

-          Keuze maken en tijdpad ontwikkelen van de deelactiviteiten.

-          Vergader- en ontmoetingsschema vaststellen.

-          Werkgroepen voorzien van informatie om fase 1c en 1d te kunnen uitvoeren.

 

 

Fase 1c: Vaststellen en verdelen van te ontwikkelen leermiddelen, cases

 

-         Keuze maken welke opdrachten expliciet worden ontwikkeld.

-         Keuze maken welke deelopdrachten hiervoor dienen te worden uitgewerkt.

-         Advieslijst samenstellen met mogelijke themaís, cases en opdrachten.

-         Advieslijst samenstellen met de te volgen nascholing.

-         Verdelen van de werkzaamheden.

-         Vaststellen van het tijdpad en de fasering.

 

Fase 1d: Opdrachten ontwikkelen volgens format

 

-         Opdrachten indelen naar niveau en moeilijkheidsgraad.

-         Opdrachten voorzien van alle relevante informatie.

-         Gekozen inventaris koppelen aan de bedrijven.

-         Koppeling aanbrengen van de opdrachten met competentiestructuur.

 

Fase 1e: Opdrachten uittesten

 

-         Uittesten van de opdrachten op het ROC.

-         Uittesten van de noodzakelijke inventaris op het ROC.

-         Koppeling ontwikkeld materiaal vmbo / OTIB.

-         Aansluiting ontwikkelingen hbo.

 

Fase 1f: Internetsite vullen met opdrachten en handleiding

 

-         Opdrachten en beschrijvingen op internetsite plaatsen.

-         Doorlinken en beschikbaar stellen van internetsites van de bedrijven.

-         Handleiding voor docenten ontwerpen en plaatsen.

-         Materiaal en technisch specificaties plaatsen.

-         Verzorgen van communicatie en PR van de ontwikkelfase.

 

Fase 2: Implementatie

 

Tijdens de implementatiefase worden de docenten per instituut nageschoold en geÔnformeerd over Domotica.

Via diverse handleidingen kunnen zij hun collega docenten nader informeren.

Na het volgen van de masterclasses en worshops kunnen deze docenten aan de slag met de implementatie op hun ROC door de ontvangen lesbrieven, themaís, cases, opdrachten en andere informatie toe te passen met hun deelnemers in het onderwijsproces.

 

Implementatiehandleiding, docentenhandleiding

 

Fase 2a: Projectleiding en stuurgroep implementatie

 

-         Uitvoering van de projectleiding.

-         Uitvoering werkzaamheden stuurgroep.

-         Opstarten, begeleiden werkgroep.

-         Opstarten, begeleiden implementatiegroep.

-         Fasering van het projectplan.

††††††††††† -†††† Bedrijven en scholen worden gerapporteerd over de voortgang.

 

Fase 2b: Scholing

 

-         Verzorgen van productinformatie.

-         Bedrijven bieden masterclasses aan.

-         Ontwikkelen van een docentenhandleiding.

-         Per niveau wordt de diepgang van de nascholing aangegeven.

-         Bedrijven bieden diverse nascholingspakketten aan.

Fase 2c: Workshops

 

-         Werkgroep organiseert workshops.

-         Ontwikkelen implementatie handleiding.

-         Internetsite is gevuld met betreffende opdrachten.

-    Evaluatie en bijstellen naar aanleiding van opmerkingen scholen.

-         Hulp en adviezen bij de keuze van inventaris en apparatuur.

 

Fase 2d: Regionale verspreiding, PR, nieuwsbrieven

 

-         Consortiumleden worden geÔnformeerd via internetsite.

-         Tijdens het proces worden bevindingen geŽvalueerd en aangepast.

-         Aan het einde van het traject trachten we een algemene infomiddag te organiseren.

-         Na de evaluatie dient de continuÔteit en het vervolg vastgesteld te worden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

projectomschrijving.php